masterplan strijp-T

 

opdrachtgever: Geva Vastgoed
locatie: Eindhoven
realisatie: 2015

Strijp, Eindhoven
Strijp was ooit het centrum van productie en ontwikkeling van Philips in Eindhoven. Een groot deel van de oude terreinen; Strijp S, Strijp R en Vredenoord aan de Bosch Dijk worden herontwikkeld tot woon-, werkgebieden. Daarentegen is Strijp T, al vanaf de ontwikkeling in 1959, een strategisch goede plek om zich verder te ontwikkelen tot een gebied waar de (creatieve) maak industrie zich kan ontplooien. Zo was Strijp T in 1960 volledig operationeel en ondersteunend aan verschillende sectoren van Philips, waaronder de fabricage van beeldbuizen.

Diverse gebouwen op Strijp T worden bezet door een aantal grote hightech bedrijven. Maar ook de lichte maakindustrie en een aantal kleinere creatieve ondernemers zijn hier aanwezig. Strijp T is een locatie waar de creatieve en hightech bedrijven zich verder kunnen ontplooien. De structuur van de locatie, de opbouw van de bestaande gebouwen, in combinatie met nieuwe gebouwen, bieden de mogelijkheid om in een flexibel systeem te groeien of te krimpen.

Karakteristieke verkaveling
Strijp T is gelegen in het noordwestelijke deel van het stedelijk gebied van Eindhoven. Het wordt begrensd door de Bezuidenhoutseweg in het noorden, de spoorweg Eindhoven-Tilburg/Den Bosch in het oosten, de Beukenlaan in het zuiden en de Zwaanstraat in het westen. Stedenbouwkundig is bijzonder dat alle bedrijfsbebouwing op het bedrijventerrein consequent diagonaal, noord-zuid georiënteerd zijn. De gebouwen liggen grotendeels parallel aan elkaar op het kavel. Deze verkavelingsrichting is niet afgeleid van bebouwing uit de omgeving of van de voormalige agrarische verkavelingstructuur, maar staat geheel op zich zelf. Het beloop van de spoorwegen was hier richtinggevend voor de diagonale structuur. Mede hierdoor is de bebouwingsrichting gebaseerd op de wens om een aantal diepe percelen te creëren waarop vrij forse bedrijfsbebouwing mogelijk was. Met de ruime opzet en enkele industrieelarchitectonische hoogwaardige objecten uit de jaren ‘40 en ‘50 heeft het een eigen en karakteristieke uitstraling.

Ontwikkelingsvisie
Deze studie bevat een ontwerp onderzoek en kader voor de toekomstige ontwikkeling van Strijp T. Het genereert een optimalisatie waarbij het bebouwd oppervlak en de ‘rest’ ruimte zich sterker identificeren. Hoogwaardige openbare ruimte en inrichting worden gecombineerd met slimme, logistiek en functioneel heldere industriële gebouwvolumes. Deze ontwikkelingsvisie waarborgt dat het gebied zich op een kwalitatieve, ruimtelijke en aantrekkelijke manier kan blijven ontwikkelen in de toekomst.

Ontwerp
De schuine verkaveling zorgt voor driehoekige reststukken op de koppen. Deze reststukken krijgen een nieuwe functie, ze worden niet bebouwd. Ze bieden ruimte aan groen en versterken daarmee de entree van de “maak-straten”. Deze groene ruimtes lenen zich goed om paviljoen achtige, bijzondere objecten te plaatsen. Hierin zouden bijvoorbeeld de meer ondersteunende functies in het gebied gehuisvest kunnen worden.

De ontsluiting van de kavels geschied via nieuw in te richten ‘semi groene’ bestaande straten. Het vrachtverkeer wordt afgehandeld vanuit de Achtseweg Zuid, parallel aan het spoor. Lokaal verkeer kan het terrein eenvoudig benaderen via de Zwaanstraat.

Haaks op deze hoofdstructuur, wordt een sub-routing voorgesteld, waardoor ook kleine ontwikkelingen een plek kunnen krijgen. Het is een soort van informeel circuit, waar ruimte ontstaat voor nieuwe adressen, maar ook pleintjes en kleinschalige horeca voor ontmoeting en uitwisseling. De combinatie van hoofdstructuur versus substructuur maken van een dicht bebouwd gebied, een prettige maar vooral creatieve werkomgeving.

Ruim 30% van de kavels is nu bebouwd. Het ontwerp beoogd echter een hoge dichtheid. Op enkele kavels stellen we een dichtheid van meer dan 60% bebouwing voor. Uitgangspunt blijft dat de hoge bebouwingsdichtheid wordt gerealiseerd zonder verlies van kwaliteit en ruimtelijkheid, maar juist dit versterkt.

De (creatieve) maak industrie loopt voorop op de gebieden van innovatie, milieuvriendelijkheid, samenwerking, flexibiliteit en duurzaamheid. Het hergebruik van de bestaande gebouwen samen met de inrichting en de nieuwe flexibele gebouwen moeten leiden tot een slimme en integraal duurzame gebiedsoplossing.

Flexibiliteit
Deze visie houdt rekening met conjuncturele schommelingen in de economie, waardoor er rekening gehouden wordt met een mogelijke gefaseerde realisatie. Het groeimodel blijft naar de toekomst toe, een continu flexibel en organisch groeiend organisme. In een kansrijke ontwikkeling zal de gebruiker zoveel mogelijk vrijheid wensen.

In de voorgestelde structuur kunnen zowel kleine (100m2) als zeer grote ondernemingen (10.000m2) zich vestigen. Deze structuur waarborgt de flexibiliteit en vormt de ruggengraat van het plan.

stedenbouwHeleen van Heel